FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

slide 1

חירות כלכלית מתקיימת כאשר קנין שנרכש עלי ידי פרטים – ללא שימוש בכח, מרמה או גזל – מוגן מהתערבות פיזית על ידי אחרים, והם חופשיים להשתמש, לסחור, או להעניק את הקנין שלהם, כל עוד שהם לא פוגעים בזכויות הזהות של אחרים.
בנייה והקמת אתר אינטרנט