FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

מהי חירות כלכלית

מטרה

מכון פרידברג לכלכלה פועל על מנת לבנות מודעות בישראל לקשר העקבי והצמוד בין חירות כלכלית לצמיחה כלכלית ורווחה.

למען מטרה זו, מכון פרידברג לכלכלה תר אחר אפיקים לחינוך של הקהל הישראלי, הפוליטי, העסקי, האקדמי, מובילי דעת קהל, סטודנטים ועיתונאים – על הטבע והעקרונות של חירות כלכלית, וכן לזהות תחומים במדיניות הציבורית הישראלי שבהם יישום של עקרונות אלו יוביל לצמיחה כלכלית ועתיד בישראל.

למה שיהיה אכפת לנו מחירות כלכלית?

קיימות עדויות מובהקות, המבוססות על נתונים אשר נותחו במחקרים אקדמיים, לכך שחירות כלכלית רבה יותר במדינה מובילה לתוצאות רצויות ביותר: צמיחה ורווחה כלכלית רבה יותר, פחות עוני, בריאות משופרת, יותר הוגנות וצדק, ויותר חירות פוליטית.

מהו אינדקס חירות כלכלית?

אינדקס חירות כלכלית מנסה למדוד את המידה שבה קיימת חירות כלכלית במדינה – כלומר המידה שבה קנין שנקנה על ידי פרטים בזכות הוא מוגן, והיחידים חופשיים לעסוק בסחר וולונטרי.

שני המדדים הטובים ביותר של חירות כלכלית הם "מדד החירות הכלכלית העולמית" המפורסם על ידי מכון פרייזר, ו"מדד החירות הכלכלית" המפורסם עלי ידי מכון הריטג'.

"מדד החירות הכלכלית העולמית" מודד חמישה תחומים נרחבים על מנת למדוד חירות כלכלית במדינה: גודל הממשלה, מערכת משפט וזכויות קניין, חוזק המטבע, חירות לסחר בינלאומי, ורגולציה.

"מדד החירות הכלכלית" מודד ארבעה תחומים נרחבים: שלטון החוק, ממשלה מוגבלת, רגולציה אפקטיבית ושווקים פתוחים.

בנייה והקמת אתר אינטרנט