FRIEDBERG ECONOMICS INSTITUTE

על מכון פרידברג לכלכלה

מכון פרידברג לכלכלה נוסד ב-2014 על מנת להכיר ולפתח את המודעות הישראלית בנוגע למהות החירות הכלכלית ויתרונותיה 

בנייה והקמת אתר אינטרנט